ПРОМЯНА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ РАБОТАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Слабите резултати във всеки един бизнес обикновено са резултат от лошо управление или липса на управленски умения сред мениджърския екип. Когато една фирма разчита на недобре подготвени мениджъри, липсва правилната методология в работата и е налице  неумение за мотивиране на персонала от страна на ръководителите. Тогава резултатите рядко оправдават очакванията на собствениците. Ключов фактор за успеха на една компания е високото професионално ниво на екипа от мениджъри, които стоят начело на отделите и на върха на компанията.

МЕНИДЖЪРСКО УПРАВЛЕНИЕ

 • Обучение в реална фирмена среда
  Нашето управленско обучение включва теоретична и практична част. Ние в екип с маниджърите на компанията участваме в управлението на работния процес. Така, в работна среда коментираме слабости, показваме пропуски и даваме съвети за управление на подчинените служители, което води до подобрение на бизнес процесите.
 • Разработване на методология за контрол и управление на бизнес процесите във фирмата
  Разработваме методология по възлагане на задачи, изпълнение и контрол за нуждите на дадената компания. По време на обучението разглеждаме в детайли цялaта методология на мениджърско управление – планиране, поставяне на цели, изпълнение, текущ контрол, отчетност и оценка на постигнатите резултати от отделите на фирмата.
 • Обучение на ръководните кадри на фирмата
  Нашият екип от специалисти предава на вашите мениджъри теоритичните основи на доброто управление и ръководене на екип. Теоретичните основи са обвързани винаги с конкретни примери и от реалната работа и наблюдения в конкретната компания. Нещо повече, целта ни е да изградим познания у вас като мениджъри, как да постигнете устойчивост в развитието на вашия екип или компания и какви правила трябва да установите, за да може това да се получи.
 • Как протича обучението на мениджърите
  Обучението във фирмата протича в два етапа – първият етап е запознаване със спецификите на дейността и инструментите за контрол, които се използват от мениджърите на компанията, а също и първоначална оценка на нивото на мениджърите спрямо световните стандарти. Вторият етап е реалното обучение с конкретни примери, констатации и съвети на база събраната в първия етап информация и оценка.
 • Резултат от обучението на мениджърите на фирмата
  Обучението на ръководния екип приключва с писмен отчет към ръководството и собствениците на компанията за констатациите и резултатите от проведеното обучение и предприетите стъпки за подобряване нивото на мениджърския екип.